מילון מונחי נדל"ן

אנו בבראשית נדל"ן רואים חשיבות גבוהה לשקיפות כלפי לקוחותינו, ולכן הרחבת ידיעותיכם בענף יכולה רק לתרום. על כן,  אספנו עבורכם מקבץ מושגים מהענף, שכדאי להכיר מבעוד מועד:  

אדמות מינהל: כ 21 מיליון דונם אשר בבעלות המדינה, בפיקוח וניהול המנהל למקרקעי ישראל. שטח זה מהוה כ93% משטחה של מדינת ישראל.

אדריכל- תפקידו תכנון המבנה והגשת בקשת היתר מהרשויות (תוכנית הגשה), על פי תב"ע. מלווה את הקבלן בתהליך הבנייה.

אופציה- זכות לקניית נכס בעתיד, בתקופת זמן ומחיר מוגדרים מראש. זכות זאת נמכרת על ידי בעל הנכס לקונה פוטנציאלי.

אחוזי בנייה: אחוז משטח הקרקע עליו מותר לבנות. נקבע בתוכנית בניין ערים, ומחולק על פי איזורים.  

אחוז מימון: שיעור המימון של הבנק בעסקת הרכישה, ביחס לשווי הנכס הנרכש.

בטוחה/בטחונות: רכוש מוחשי או זכות המשועבדים לטובת המלווה ומשמשים כביטחון להחזר ההלוואה. בטחונות אלו הופכים לרכוש המלווה במקרה של אי פירעון ההלוואה.

גוש: שטח קרקע, המכיל בתוכו חלקות לבנייה או לצרכים אחרים, כמו גינות או מבני ציבור.

 גרירת משכנתא:  העברת התחייבות המשכנתא מנכס אחד לאחר. קורה בדר"כ כאשר רוכשים דירה חדשה ומוכרים את הישנה.

 דו"ח אפס:  דו"ח המתאר נכס נדל"ני בהיבט הכלכלי פיננסי שלו.נערך על-ידי שמאי מקרקעין.

דו משפחתי: בית צמוד קרקע בעל קיר משותף עם בית נוסף הבנוי על אותו המגרש.

דופלקס: בית/דירה  ששטחו/ה הבנוי הינו 2 קומות

דירה: יחידת דיור בבניין משותף, הכוללת לפחות חדר אחד, שירותים ומטבח.

 דירת יחיד: דירה שבעליה מתגורר בה ובמשך 4 שנים מיום מכירתה לא היו בבעלותו דירות נוספות.

 דמי הסכמה: תשלום המועבר למנהל מקרקעי ישראל על ידי מוכר הקרקע בעת ביצוע העברת זכויות, בגובה 35% מהרווח על המכירה.

היוון: חישוב הערך הנוכחי של סך התשלומים או התקבולים עתידיים על קרקע מינהל, בניכוי ריבית דריבית. חוכר הקרקע למעשה משלם היום בתשלום חד-פעמי את דמי החכירה עבור כל תקופת החכירה ובכך פטור הוא מלשלם כל שנה את דמי החכירה.

היטל השבחה: תשלום בעל נכס נדל"ן לרשות המקומית בגין עלייה בערך הנכס, הנובעת משיפור בזכויות הבנייה, הגדלת אחוזי בנייה מותרים או שינוי ייעוד הקרקע. התשלום הינו 50% מערך ההשבחה אשר משולם בעת מימוש הזכויות על הנכס.

הלוואת גישור: הלוואה הניתנת כנגד סכום כסף שאמור לקבל הלווה בעתיד, אך זקוק לכסף היום. לכן הוא מקבל את ההלוואה היום, משלם תשלומים חודשיים, ומחזיר את שאר הקרן שהסכום ברשותו.

הלוואת בולט: דומה מאוד להלוואת גישור, ההבדל הוא שהלווה משלם רק את הריביות על ההלוואה עד לפרעון ההלוואה (ללא תשלומים על הקרן)- ביום קבלת הסכום.

הלוואת בלון: דומה להלוואת בולט, רק שכאן הריבית מצטברת לסוף תקופת ההלוואה, והכול מוחזר בסוף.

הערת אזהרה: רישום במרשם המקרקעין בדבר התחייבות בכתב של בעל הנכס בדבר עיסקה שהוא עומד לעשות. מטרת הרישום הינה להזהיר כל מתעניין בנכס כי קיימת התחייבות של בעלי הנכס, וגם למנוע מבעל הנכס לעשות עסקה סותרת מול שתי צדדים ללא ידיעתם.

הפשרת קרקע- הפיכת קרקע שאינה לבנייה לאחת שכן.

וילה- בית פרטי שהינו בודד לחלוטין על מגרש (להבדיל מדו משפחתי).

חכירת קרקע : משום שעל פי חוק לא ניתן לקנות אדמות מהמדינה, האדמות ניתנות בחכירה- זכות הנקנית מהמינהל לשימוש ובנייה על הקרקע ל-49 או 99 שנה.

לשכת רישום מקרקעין (טאבו)- מקום בו מתנהל רישום על עסקאות המקרקעין, כולל רישום וסילוק הערות אזהרה, משכנתא. הלשכה מנפיקה על פי דרישה"נוסח טאבו", אשר מכיל את כל הפרטים והמידע עבור אותו נכס.  בו קיים כל המידע על הנכס. רישום עסקת מקרקעין בטאבו מותנה באישור בדבר העדר חובות במס שבח , מס רכישה ומס רכוש של המקרקעין הנמכרים.

 טופס 4: טופס הניתן לבית חדש לאחר שנסתיימה הבנייה וכל הבדיקות המאשרות תקינותו (מכבי אש, עירייה, חברת חשמל, וכו'). רק מרגע קבלת טופס זה הנכס ניתן לאכלוס.

 מבנה טרומי: מבנה הנבנה מחלקים מוכנים מראש ומורכבים באתר הבנייה.

מיחזור משכנתא: לווים אשר נטלו משכנתא בריביות גבוהות יותר מרמת הריביות הנוכחית בשוק יכולים "לחדש" את ההלוואה ולהתאימה למצב השוק הנוכחי, ובכך ייתכן קיטון בהחזר החודשי ו/או בסך הסכום המוחזר. מותנה בעמלה, ומוגבל למיחזור פעם בתקופה מסוימת.

מלווה בנייה מקצועי: מלווה את תהליך הבניה משלב התכנון ועד סיום הבנייה, ואחראי למתן מענה ופיתרון לכל בעיה שעולה במהלך הבנייה.

 מס רכישה:  מס פרוגרסיבי על רכישת דירה. המדרגות מתעדכנות מדי תקופה. מדרגות שונות לרוכשי דירה יחידה לרוכשי דירה נוספת ומעלה. להלן לינק למחשבון מס רכישה של משרד האוצר:

https://www.misim.gov.il/svsimurechisha/FrmFirstPage.aspx

 מיפרט טכני: פירוט כתוב של תכנון הבנייה והחומרים אשר ישמשו לבנייה. מחייב את הקבלן כחוזה.

 נכס מניב: נכס נדלנ"י כגון דירת מגורים, מבנה מסחרי, מבנה תעשייתי, משרד, מגרש וכו', המושכר בחוזה לתקופה מסוימת ומייצר הכנסה קבועה לבעלי הנכס.

 נסח רשום: מסמך רשמי אשר מונפק על ידי משרד המשפטים, בו מפורט מצבו המשפטי של נכס מקרקעין- רישום בעלות, שעבודים, עיקולים, צווי בית משפט, חוזי חכירה והערות אזהרה.

ערבות לפי חוק המכר: ערבות הבנק המלווה את פרויקט הבניה לכספים שמשלם קונה הנכס. ערבות זאת מבטיחה את כספי הקונה במקרה והקבלן פשט רגל או לא יוכל לסיים את  הבניה

פאושלי: חוזה בין יזם לקבלן שבו לא נמדדות הכמויות של העבודה, אלא נקבע מחיר סופי על-פי קריטריונים שונים, כגון השטח, רמת גימור וכו'.

פרוגרמה: תיאור מפורט של דרישות היזם לאדריכל, על מנת שהשני יוכל להכין את התוכניות הראשוניות לאישורו של היזם.

פרצלציה: חלוקה מחדש של מגרש משותף למספר בעלים.

קומה מפולשת: הקומה הראשונה בבניין "על עמודים"- יש לה גג והיא פתוחה בצדדים.

צפיפות הבנייה למגורים: נמדדת על פי היחס בין מספר יחידות הדיור לבין שטח מסוים, והיא נקבעת על ידי הוועדה המקומית בתב"ע (תוכנית בניין עיר). הנתון הזה מכתיב מה יהיה מספר יחידות הדיור המקסימלי בשטח נתון, והוא משתנה בין מגרש למגרש, גם אם מדובר במגרשים סמוכים.

קוט'ג: בית אשר בנוי לגובה במפלסים, ובצורה צרה יותר מבית רגיל. יכול הגיע לכ-3-4 קומות, ומרתף.

רכוש משותף- החלקים המשותפים של הבניין- חדר המדרגות, שטח המעלית, לובי,נצרת וכו'.

ריבית הפריים- ריבית בסיסית ומשתנה ממנה נגזרים המחירים לתמחור עסקאות והלוואות.

ריבית קבועה: הריבית על הלוואה אשר נקבעת במועד לקיחתה ואינה משתנה לכל אורח חיי ההלוואה. ההחזר החודשי קבוע וצמוד למדד.

ריבית משתנה: הריבית על הלוואה אשר אינה קבועה ומשתנה בהתאם לשינוי הריבית בשוק. דוגמה נפונה בישראל הינה שימוש בריבית הפריים כנקודת ייחוס, וממנה מעלים או מורידים אחוז קבוע.

שטר מכר: תעודה שמנפיק רשם המקרקעין, המעידה על העברת זכויות במקרקעין מאדם לאדם בתמורה, או שלא בתמורה. בשטר המכר מצוינים פרטי הזיהוי והתיאור של נכס המקרקעין, פרטי הזיהוי של הצדדים לעיסקה.

שיחלוף: עיסקת חליפין במקרקעין. על פי תנאי עסקה סו מטרת מוכר הדירה הינה לרכוש דירה בעלת ערך גבוה יותר, ולכן ניתן עליה פתוח ממס שבח.

תב"ע: תוכנית בניין עיר. על פי תוכנית זאת מאושרות כל תוכניות הבנייה.

תוכנית מתאר: תוכנית השטח המייעדת לבניה כולל כל הגושים והחלקות המיודעות לבניה.

 

 

לחיפוש הנכס הבא שלכם:

http://www.bereshitnadlan-dc.co.il/search.aspx?agent=&sort=&sortDr=&typ=&pg=2